☰ Menu
Straż Miejska w Tomaszowie Mazowieckim

Wtorek 28.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie nr 1/2021 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze strażnik

Tomaszów Maz., dn.18.01.2021r.

Znak SM/S/111/2/21

Ogłoszenie nr 1/2021 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

W STRAŻY MIEJSKIEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM.

I. Wymagania ogólne:  

1. Oferowane stanowisko: strażnik miejski (Aplikant)  

2. Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełny wymiar czasu pracy  

3. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: poniżej 6%  

4. Miejsce pracy: Straż Miejska w Tomaszowie Mazowieckim, pl. Kościuszki 24  

 

II. Wymagania niezbędne:  

1. posiadanie obywatelstwa polskiego  

2. ukończenie 21 lat  

3. korzystanie z pełni praw publicznych  

4. posiadanie co najmniej wykształcenia średniego lub średniego branżowego  

5. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego
i umyślne popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 

6. nienaganna opinia  

7. sprawność pod względem fizycznym i psychicznym  

8. uregulowany stosunek do służby wojskowej  

 

III. Wymagania dodatkowe:  

1. prawo jazdy kat. B  

2. zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi  

3. obsługa komputera (pakiet Microsoft Office)  

4. odpowiedzialność  

5. rzetelność i dokładność  

6. komunikatywność  

7. umiejętność pracy w zespole  

 

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku (obowiązków)  

1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,  

2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego  

3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia
i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 

4. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości – świadków zdarzenia,  

5. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,  

6. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,  

7. doprowadzenie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób.  

8. informowanie społeczności lokalnej, o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu, zapobieganie popełnianiu przestępstw           i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie
z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
 

9. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.  

 

V. Warunki pracy na stanowisku:  

1. pomieszczenia nie są dostępne dla osób z dysfunkcją narządów ruchu – budynek Straży Miejskiej, pl. Kościuszki 24 – parter, I piętro (budynek wielokondygnacyjny, schody, brak windy w budynku)  

2. praca w terenie w zmiennych warunkach atmosferycznych  

3. praca przy komputerze  

4. podpisanie umowy zostanie uwarunkowane pozytywnymi wynikami badań lekarskich     i psychologicznych    

 

VI. Wymagane dokumenty:  

1. życiorys (CV),  

2. list motywacyjny,  

3. kserokopię dokumentu poświadczającego wymagane wykształcenie,  

4. kserokopię książeczki wojskowej w zakresie informacji o stosunku do służby wojskowej,  

5. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,  

6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,  

7. oświadczenie kandydata o nienagannej opinii,  

8. oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie czynności objętych zakresem zadań strażnika Straży Miejskiej,  

9. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane
z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, należy dostarczyć przed zawarciem umowy o pracę),
 

10. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,  

11. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, opinie, referencje,  

12. spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie.  

 

Kwestionariusz osobowy, wzory oświadczeń znajdują się na stronie:

http://smtm.bip.eur.pl/public/?id=154922

 

Uwaga: Prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.

VII. Miejsce i termin składania dokumentów:  

Wymagane dokumenty aplikacyjne (umieszczone w zaklejonej kopercie) należy składać osobiście w siedzibie Straży Miejskiej, pl. Kościuszki 24 w Tomaszowie Maz. lub przesłać pocztą na adres Straży Miejskiej: ul. POW 10/16, 97-200 Tomaszów Maz. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko strażnika Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim, ogłoszenie nr 1/2021 w terminie do dnia 05.02.2021 roku (liczy się data wpływu aplikacji do Urzędu). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisaną klauzulą zamieszczoną poniżej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

 

 

                                                                              ……………………….    

                                                                                     czytelny podpis                

 

VIII. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:  

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim jest: Komendant Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim,   pl. Kościuszki 24, 97 – 200 Tomaszów Mazowiecki.  

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim za pomocą adresu iod@tomaszow-maz.pl.  

3. Administrator danych osobowych –  Komendant Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.  

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:  

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Straży Miejskiej
w Tomaszowie Mazowieckim;
 

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim;  

c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.  

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:  

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;  

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Strażą Miejską w  Tomaszowie Mazowieckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Komendant Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;  

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych –
w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:  

-  dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

-  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych  osobowych,

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

-  dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych –
w przypadku, gdy:
 

-  osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

-  Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

-  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:  

-  przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

                        -  przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;    

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:  

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

-  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią,

z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.  

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.  

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.  

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.  

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

 

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania, będą informowani telefonicznie o terminie przeprowadzenia następnych etapów naboru.

Wytworzył:
Udostępnił:
Wieruszewski Sławomir
(2021-01-19 09:45:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Wieruszewski Sławomir
(2021-02-25 00:16:08)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 56735